Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

DETALE_GDPR_DK

Privatlivspolitik


Kunder og potentielle kunder hos Detale CPH ApS 

I Detale CPH ApS (”Detale”) behandler vi kun nødvendige personoplysninger om vores kunder og potentielle kunder. Vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen og det er vigtigt for os, at du har tillid til vores behandling af dine personoplysninger. 

I denne privatlivspolitik kan du læse om vores behandling af dine oplysninger som kunde og potentiel kunde.

1. Den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for dine personoplysninger, er: 

Detale CPH ApS
Islevdalvej 151
2610 Rødovre
CVR-nr. 35801499
Tlf.: + 45 70 15 15 05
E-mail: gdpr@flugger.com
Web: www.detalecph.com

Hvis du har spørgsmål til os om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling via e-mailadressen angivet ovenfor.

2. Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler om dig som kunde eller potentiel kunde, kan omfatte: 

·      identifikationsoplysninger, herunder navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail, CVR-nummer, kundenummer hos os og evt. fødselsdag 

·      købshistorik

·      betalingshistorik, betalingsoplysninger, samt kreditvurdering 

·      oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

·      Billeder/video

·      Elektroniske spor

3. Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål og retsgrundlag:

Formål 

Retsgrundlag

1. Administration af eksisterende og potentielle kundeforhold

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.

I forbindelse med dine bestillinger og køb behandler vi dine identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger, elektroniske spor ved køb i webshoppen, samt oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig. 

Ved kreditgivning til erhvervskunder (enkeltmandsvirksomheder) behandler vi identifikationsoplysninger, betalingshistorik og kreditvurdering.

2. Markedsføring og generel opdyrkning af kundeforhold

Til opdyrkning af eksisterende og potentielle kundeforhold, herunder udsendelse af nyhedsbreve, behandler vi identifikationsoplysninger, købshistorik, samt oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig.

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, begrundet i en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Detales forretning og tilbyde vores kunder den bedste service samt gode tilbud.

3. Videoovervågning

Detale har af præventive og sikkerhedsmæssige årsager videoovervågning på udvalgte adresser, hvilket betyder, at du kan fremgå på videomateriale, som opbevares i op til 30 dage.

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, begrundet i en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse der begrunder behandlingen, er interessen i at forebygge og opklare kriminalitet.

4. Facebook og Instagram

Når du besøger Detales facebooksider, indsamles oplysninger om dig, som Detale og Facebook er fælles dataansvarlige for. Formålet med behandlingen er, at Detale kan modtage anonymiserede data fra Facebook om besøgende på vores facebooksider.

Når du skriver til os gennem Facebook og Instagram, behandler vi personoplysninger som indgår i vores korrespondance. Formålet er at kunne besvare din henvendelse.

Aftalen mellem Detale og Facebook kan læses her, og du kan læse om Facebooks behandling af dine oplysninger her, samt Instagrams her.

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, begrundet i en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse der begrunder behandlingen, er Detales indsigt i facebookbesøgende, samt interessen i at kunne besvare henvendelser på Facebook og Instagram.

4. Kategorier af modtagere

Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

·       Vores databehandlere på baggrund af databehandleraftaler

·       Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger

·       Inkasso- og kreditoplysningsbureauer ved kreditgivning samt ved misligholdelse af lån/kreditter

·       Offentlige myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger 

·       Andre virksomheder i Flügger-koncernen som led i administration og support

5. Overførsel til tredjelande

Det kan I enkelte tilfælde forekomme, herunder i forbindelse med support af vores web-tjenester, at dine personoplysninger overføres til databehandlere i lande uden for EU/EEA. Vi overfører kun personoplysninger til databehandlere i lande, som af Kommissionen anses for at være sikre tredjelande eller til databehandlere som har givet de fornødne garantier for databeskyttelse gennem Kommissionens standardbestemmelser. 

Hvis du vil vide mere om denne behandling eller ønsker en kopi af garantierne, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@flugger.com.

 6. Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Detale følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser, samt for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysningerne i op til fem regnskabsår plus indeværende fra kundeforholdet er ophørt.

For kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper for god markedsføringsskik.

 

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du efter lovgivningen følgende rettigheder:

·       Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de oplysninger, vi behandler om dig.

·       Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod den, herunder særligt hvis der er tale om direkte markedsføring.

·       Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, du har givet til os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få oplysningerne overført til en anden dataansvarlig.

·       Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os vores juridiske afdeling via e-mail på gdpr@flugger.com, og vi vil derefter undersøge, om det er muligt at imødekomme din anmodning. Du vil modtage svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget den.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Version 1.0, juli 2019.